ગુજરાત લઘુતમ ટેકાના ભાવ ખરીદી ડાંગર, બાજરી અને જુવારના ખેડૂતો પાસેથી ખરીદી રજીસ્ટ્રેશન અને તારીખ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા લઘુતમ ટેકાના ભાવે ડાંગર, બાજરી અને જુવારની ખેડૂતો પાસેથી સીધી ખરીદી કરવા માટે ખુશ ખબર અને ટેકાના ભાવ માટેનું રજીસ્ટ્રેશન તથા ખરીદી અને મહત્વની માહિતી જાણવા માટે અમારે સાથે જોડાયેલા રહો.

મોદી સરકારે 9 જૂન 2022, ગુરુવારે કેબિનેટ નિર્ણયથી MSPમાં સૌથી વધુ સંપૂર્ણ વધારાની ભલામણ કરી. 14 ખરીફ પાક સહિત 17 પાકની MSP (ટેકાના ભાવમાં) વધારો કર્યો.

ડાંગર ટેકાના ભાવ રજીસ્ટ્રેશન

આગામી સમયમાં સરકાર દ્વારા Minimum support price અથવા લઘુતમ ટેકાના ભાવ માટેના ફોર્મ ભરવાના શરૂ થશે. જેમાં ખેડૂતમિત્રોને ડાંગર ટેકાના ભાવ માટે રજીસ્ટ્રેશન માટે કેટલા દસ્તાવેજ જરૂરી એની માહિતી નીચે મુજબ છે. જેમાં સરકાર દ્વારા ડાંગરની લઘુતમ ટેકાના ભાવે ખરીદી રૂ.૨૮૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ પ્રમાણે થશે.

બાજરી ટેકાના ભાવ રજીસ્ટ્રેશન

સરકાર લઘુતમ ટેકાના ભાવ માટેના ફોર્મ ભરવાના શરૂ થઈ ગયા છે. ટેકાના ભાવ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવા જરૂરી દસ્તાવેજની માહિતી નીચે મુજબ છે. Minimum support price એટલે કે લઘુતમ બાજરીના ટેકાના ભાવે ખરીદી રૂ. ૩૫૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ પ્રમાણે થશે. બાજરીની ટેકાની ખરીદી ખેડૂતદીઠ નક્કી કરેલા જથ્થા મુજબ ખરીદી કરશે.

જુવાર ટેકાના ભાવ રજીસ્ટ્રેશન

નોંધણી સમગ્ર રાજ્યમાં સ્થાનિક/ગ્રામ્ય કક્ષાએ વી.સી.ઈ. જુવારની ટેકાના ભાવ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવા જરૂરી દસ્તાવેજની માહિતી નીચે મુજબ છે. લઘુતમ જુવારની ટેકાના ભાવે ખરીદી હાઈબ્રીડ જુવાર માટે રૂ. ૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ, માલદંડી જુવાર માટે રૂ. ૩૨૨પ પ્રતિ ક્વિન્ટલ અને રાગી જુવાર માટે રૂ. ૩૮૪૬ પ્રતિ ક્વિન્ટલ પ્રમાણે થશે.

મકાઈ ટેકાના ભાવ રજીસ્ટ્રેશન

આગામી સમયમાં સરકાર દ્વારા Minimum support price અથવા લઘુતમ ટેકાના ભાવ માટેના ફોર્મ ભરવાના શરૂ થશે. જેમાં ખેડૂતમિત્રોને મકાઈ ટેકાના ભાવ માટે રજીસ્ટ્રેશન માટે કેટલા દસ્તાવેજ જરૂરી એની માહિતી નીચે મુજબ છે. જેમાં સરકાર દ્વારા મકાઈની લઘુતમ ટેકાના ભાવે ખરીદી મકાઈ માટે રૂ. ૦૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલ પ્રમાણે થશે.

કેવીરીતે સરકાર ટેકાના ભાવે ખરીદી કરશે

રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખરીફ સીઝન ૨૦૨૪-૨૦૨૫ માં ખેડૂતમિત્રો પાસેથી ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી માટે નિયુક્ત ગુજરાત સ્ટેટ કોઓપરેટીવ માર્કેટીંગ ફેડરેશન લી., અમદાવાદ મારફતે કરવામાં આવનાર છે.

ટેકાના ભાવે રજીસ્ટ્રેશન દસ્તાવેજ

  • આધાર કાર્ડની નકલ,
  • મહેસુલ રેકર્ડ ગામ નમુનો ૭/૧૨ તથા ૮-અની અધતન નકલ,
  • ગામ નમુના- ૧૨માં પાક વાવણી અંગેની નોંધ ન થઇ હોય તો, પાકની વાવણી અંગેનો તલાટીના સહી-સિક્કા સાથેનો દાખલો,
  • પાસબુકના પ્રથમ પાનાની નકલ અથવા કેન્સલ ચેક.

ટેકાના ભાવે રજીસ્ટ્રેશન માટે ખર્ચ

લઘુતમ ટેકાના ભાવે તુવેર, ચણા અને રાયડોનું વેચાણ કરવા ઇચ્છા ધરાવતા ખેડૂતોની ઓનલાઇન વિના મુલ્યે નોંધણી થશે. નોંધણીનો તમામ ખર્ચ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતો હોઈ ખેડૂતોએ નોંધણી માટે VCE (વી.સી.ઈ. ઓપરેટર) ને કોઈપણ પ્રકારની રકમ ચૂકવવાની રહેતી નથી.

ટેકાના ભાવે રજીસ્ટ્રેશન પોર્ટલ

આગોતરી નોંધણી માટે – N.I.C. ના પોર્ટલ http//ipds.gujarat.gov.in પોર્ટલ પર ખેડૂતમિત્રો જાતે અરજી કરી શકતા નથી, એટલે કે અહીં ગામ કે વિસ્તાર મુજબ સરકાર દ્વારા નિમણુંક થયેલા વી.સી.ઈ. ઓપરેટર દ્વારા ઉપર આપેલ પોર્ટલ પર અરજી કરવામાં આવે છે. માટે ખેડૂતમિત્રોએ APMC (માર્કેટયાર્ડ) પર અથવા eGram Kendra Portal (ગામ પંચાયત કેન્દ્ર) પર જઈ ને ટેકાના ભાવે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો.

નોંધણી વખતે ધ્યામાં રાખવાની બાબત

નોંધણી કરાવતી વખતે તમામ ડોક્યુમેન્ટ સુવાચ્ય રીતે અપલોડ થાય તથા માંગ્યા મુજબના જ અપલોડ થાય તેની નોંધણી સ્થળ/કાઉન્ટર છોડતાં પહેલા ખેડૂતે ખાસ કાળજી રાખવાની રહેશે. ડોક્યુમેન્ટસની ચકાસણી દરમ્યાન જો ભળતા ડોક્યુમેન્ટસ કે ખોટા ડોક્યુમેન્ટસ અપલોડ કરાયુ હોવાનું ધ્યાને આવશે તો તે ખેડૂતનો ક્રમ રદ થશે અને ખરીદી માટે તે ખેડુતને જાણ કરવામાં આવશે નહી.

નોંધણી બાબતે કોઇ મુશ્કેલી જણાય તો હેલ્પલાઇન સવાર ૯-૦૦ થી સાંજના ૬-૦૦ સુધી હેલ્પલાઇન નંબર ૦૭૯-૨૬૪૦૭૬૦૯, ૨૬૪૦૭૬૦૧૦, ૨૬૪૦૭૬૦૧૧, અને ૨૬૪૦૭૬૦૧૨ ઉપર સંપર્ક કરવાનો રહેશે.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

2 thoughts on “ગુજરાત લઘુતમ ટેકાના ભાવ ખરીદી ડાંગર, બાજરી અને જુવારના ખેડૂતો પાસેથી ખરીદી રજીસ્ટ્રેશન અને તારીખ”

  1. ડાંગર ટેકાના ભાવે ખરીદી ક્યારે ચાલુ થશે ધોળકા વિભાગ માં

    Reply

Leave a Comment