ડુંગળીમાં માંગ વધવા સામે આવકો ન આવતા ભાવમાં સુધારો

GBB onion market 2

ડુંગળીની બજારમાં ઘટ્યાં ભાવથી આજે ફરી સુધારો હતો. દેશમાં ડુંગળીની માંગ હાલ વધી છે અને સામે આવકો ખાસ ન હોવાથી …

વધુ વાંચો

close