ગુજરાતમાં ઉનાળુ અડદની આવકો વધતા અડદના ભાવમાં ધટાડો, જાણો 1 મણનો ભાવ

urad price down due increase summer Vigna mungo income in Gujarat

અડદના ભાવ: હાલ ક્ઠોળમાં તેજી ચાલી રહી છે ત્યારે અડદની બજારમાં આગામી દિવસોમાં ભાવ ઘટે તેવી સંભાવના છે. ઈન્ડિયા .પલ્સિસ …

વધુ વાંચો