ગુજરાતમાં સફેદ તલ ના ભાવમાં ઘટાડો થતા કાળા તલના ભાવમાં આવ્યો ઉછાળો

GBB white sesame price down black sesame price hike

હાલમાં અનિશ્ચિતતાના દૌર વચ્ચે તલ બજાર બન્ને તરફ અથડાઇ હતી. શુક્રવારે સફેદ અને કાળા તલમાં મણે રૂ. રપનો ઘટાડો થયા બાદ શ નિવારે સફેદ તલમાં વધુ રૂ. ૩૦ તૂટયા હતા, તો કાળા તલમાં ડિમાન્ડને પગલ રૂ. ૨૦ વધી ગયા હતા. જોકે, યાર્ડા ઠંડા હતા, અને કોરિયાના શીપમેન્ટની બાકી લેવાલીની અસરે બજારમાં કામકાજનો કરંટ દેખાયો હતો. … Read more