મગફળીમાં ઊંચી સપાટી થી ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો

GBB groundnut market 18

મગફળીમાં ઊંચી સપાટીથી આજે મણે રૂ.પથી ૧૦નો ઘટાડો થયો હતો. મગફળીમાં વેપારો હાલ સારા થઈ રહ્યાં છે, પંરતુઓઈલ મિલરોની ઊંચા …

વધુ વાંચો