ઘઉંના વેચાણમાં મોટો ઘટાડો થત્તા ઘઉંના ભાવમાં ફરી સુધારો જોવા મળ્યો

GBB wheat market 26

ઘઉં બજારમાં મંદોને બ્રેક લાગીને ઘઉંના બજાર ભાવ માં ફરી સુધારો થયો હતો. મોટા ભાગનાં સેન્ટરમાં આવકનું પ્રેશર ઘટતા અને બીજી તરફ વિકેન્ડમાં લોકડાઉનને કારણે અનેક યાર્ડો બંધ રહેવાનાં છે, જેને પગલે ઘઉંની આવકો પણ ઓછી થશે. પરિણામે બજારમાં સુધારો આવ્યો હતો. આ તરફ ઘઉંની શનિકાસનાં આંકડાઓ મજબૂત આવ્યાં હોવાથી તેની અસર પણ બજારનાં સેન્ટરીમેન્ટ … Read more