આનંદ કૃષિ યુનિવર્સીટી સલાહ: જીરૂનો ભાવ માર્ચ-એપ્રિલમાં વધુ રહેશે

GBB cumin market 3

જીરુનુ ઉત્પાદન મુખ્યત્વે ભારતની સાથે સીરિયા, ઈરાન, તુકિ, ચાઈના તેમજ લેટીન અમેરીકામા થાય છે. આ બધા દેશોમા ભારત જીરુનો સૌથી મોટો ઊત્પાદક અને વપરાશકતો દેશ છે અને જીરુંના કુલ ઉત્પાદનના 9૦% જેટલું ઉત્પાદન કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં જીરૂ માટે ભારત આગવું સ્થાન ધરાવે છે. કારણ કે ભારતમાં જીરૂનું ઉત્પાદન માચૅં-એપ્રિલ માં આવે છે જયારે સમગ્ર … Read more