સીંગતેલ-દાણા સુધરતા મગફળીમાં પણ ભાવમાં સુધારો જોવાયો

ખાદ્યતેલમાં સુધારાની સાથે સીંગદાણાની બજારો પણ સારી છે અને બીજી તરફ મગફળીની વેચવાલી ધીમી પડી હોવાથી મણે રૂ.૫ થી ૧૦નો …

વધુ વાંચો