ડીસા APMCમાં પાંખી આવકો વચ્ચે સારી બાજરીના ભાવમાં થયો વધારો

Disa APMC in Good millet prices rise

હાલ બાજરીમાં ભાવ મજબૂત રહ્યાં હતાં. ખાસ કરીને ડીસા બાજુની ઉનાળુ બાજરીનાં સ્ટોકનાં માલમાં સારા ભાવ બોલાય રહ્યાં છે, અત્યારે …

વધુ વાંચો

close