જૂનમાં કરો સોયાબીનની આ સુધારેલી જાતોની ખેતી 90 દિવસમાં આપશે બમ્પર નફો

Cultivation in June soybean farming in India of this varieties

ચાલુ ખરીફ સિઝનમાં ખેડૂતો સોયાબીનની ખેતી કરીને સારો નફો મેળવી શકે છે. સોયાબીનની સુધારેલી જાતોમાં MS-1407નો પણ સમાવેશ થાય છે. …

વધુ વાંચો